Polityka Prywatności

Polityka Prywatności DOBRA SOJA

 

Informujemy naszych Klientów o przyjętych przez nas zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 

Aby ułatwić naszym Klientom dostęp i wyszukanie konkretnych informacji, przygotowaliśmy zestaw pytań wraz z odpowiedziami, który pomogą zapoznać się  i zrozumieć, jakie prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Klientom DOBRA SOJA i jak można z nich skorzystać

 Administrator danych osobowych

Administratorem Waszych danych osobowych jest Grażyna Mazurek sprzedaż prasy, art. przemysłowych, ul. Iwaszkiewicza 27 55-200 Oława (dalej: DOBRA SOJA)

 Czym są dane osobowe i co właściwie oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność, którą wykonuje się na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby ich zbierania, podstawy prawne ich przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. 

 

   Sposób przetwarzania danych osobowych DOBRA SOJA?

DOBRA SOJA przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu w przypadku:

a)    rejestracji Konta w Sklepie, 

b)    składania zamówienia w Sklepie, 

c)    zapisania się do Newslettera 

DOBRA SOJA  przetwarzać dane osobowe takie jak:

 • imię i nazwisko;
 • pseudonim/nazwa użytkownika, 
 • adres email,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • numer konta bankowego – w przypadku konieczności zwrotu pieniędzy za zwrócony Towar

  W jakich celach i w oparciu, o jaką podstawę prawną DOBRA SOJA przetwarza dane osobowe?

DOBRA SOJA  przetwarza dane osobowe w celu:

 • umożliwienie kontaktu zDOBRA SOJA, a nam kontaktu z Wami;
 • pozostawienia komentarzy na profilach FACEBOOK, INSTAGRAM –  DOBRA SOJA;
 • dokonywanie zakupów, zwrotów oraz reklamacji w sklepie DOBRA SOJA;

Wasze dane osobowe DOBRA SOJA  przetwarza na podstawie udzielonej przez każdego zgody na ich przetwarzanie. Istotne jest to, że w każdej chwili każdemu Klientowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody, jednak jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego DOBRA SOJA dokonała przed jej wycofaniem. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienci mogą dokonać poprzez wysłanie nam maila na adres: (swiece.eteryczne@gmail.com) Dane osobowe Klientów będą przetwarzane również w celach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. w celach archiwalnych (dowodowych) w związku z zabezpieczeniem informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz  celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 

Komu DOBRA SOJA udostępniać  dane osobowe?

DOBRA SOJA przekazuje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim DOBRA SOJA przewiduje postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a  DOBRA SOJA ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które DOBRA SOJA przetwarza, jako administrator danych osobowych mogą być partnerzy DOBRA SOJA oraz firmy, z którymi współpracuje, tj. obsługa sklepu DOBRA SOJA, obsługa logistyczna – przewoźnicy oraz programy do sprawnego wysyłania zamówień, Tpay,

InPost, DPD- Do danych osobowych Klientów mogą też mieć dostęp podwykonawcy DOBRA SOJA, w szczególności firma, która świadczy usługę hostingu home.pl, firma księgowa, kancelaria prawna, która świadczy usługi prawne oraz partnerzy współpracujący w zakresie organizowania konkursów i przyznawania nagród.  W szczególności: Dane osobowe Klientom przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta DOBRA SOJA przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom DOBRA SOJA co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Jak długo DOBRA SOJA będzie przetwarzać dane osobowe?

Czas, przez jaki DOBRA SOJA może przetwarzać dane osobowe Klientów, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania. W Polityce prywatności, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z wyżej wskazanych podstaw prawnych. Dlatego informujemy, że:

 • w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgód Klientów, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez tych zgód;
 • w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania wskazanego wyżej interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się Klienta, którego dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – 
  w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 • w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania działalności wynosi maksymalnie 3 lat.

  Jakie przysługują prawa Klientom DOBRA SOJA, związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Klienci mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a DOBRA SOJA jako administrator tych danych odpowiadamy za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawa związane z ochroną danych osobowych Klientów DOBRA SOJA to:

 • dostęp do danych osobowych –prawo dostępu Klientów do swoich danych osobowych, które przechowuje DOBRA SOJA, jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie nam e-maila;
 • zmiana danych osobowych – zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarzamy można dokonać również przez wysłanie maila; 
 • wycofanie zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód Klientów, Klienci prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie 
  w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy, jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – Klienci prawo ograniczenia przetwarzania  lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba, że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Klienci DOBRA SOJA  mogą w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znajdujecie,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym 
  są profilowane dla tego celu, 

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, 
że przysługuje ono np., gdy Klient zauważy, że dane osobowe są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych.

 • pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

Z prawa do usunięcia danych możecie skorzystać np. gdy  dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez DOBRA SOJA zebrane albo gdy Klient wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Nadto, w przypadku, gdy zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych lub gdy dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. DOBRA SOJA Przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla DOBRA SOJA ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów Klientów, praw i wolności lub te dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Z kolei prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 • wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie niezwłocznie odpowiedzi. Osoby, których dane osobowe przetwarza DOBRA SOJA mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

A tu wskazujemy podstawy prawne:

a)    Dostęp do danych– art. 15 RODO.

b)    Sprostowanie danych– art. 16 RODO.

c)    Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

d)    Ograniczenie przetwarzania– art. 18 RODO.

e)    Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

f)      Sprzeciw – art. 21 RODO

g)    Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

   Czy wykorzystujemy pliki „cookies”?

W celu poprawy, jakości świadczonych usług, na Stronie internetowej  www.dobrasoja.pl być wykorzystywane pliki typu “cookies”. “Cookies” to mały plik z danymi, zapisywany często na dysku twardym komputera użytkownika przy odwiedzaniu stron internetowych. Plik “cookie” może zawierać różne rodzaje informacji, w tym identyfikator użytkownika, który jest wykorzystywany przez stronę w celu monitorowania odwiedzanych podstron. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z plików typu “cookies” w celu ułatwiania użytkownikom oraz Klientom korzystania ze strony internetowej, ustalania schematów ruchu na stronie oraz w innych podobnych celach. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki typu “cookies”. Jednakże użytkownik może skonfigurować przeglądarkę tak, aby ostrzegała go w przypadku, gdy odwiedzana strona internetowa podejmie próbę przesłania pliku “cookie”, umożliwiając tym samym odmowę zapisania takiego pliku. Pliki “cookie” używane na stronach internetowych, umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy pliki „cookies” w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. „Cookies” pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić, jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy plików „cookies”, aby kontaktować się z użytkownikiem czy Klientem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

Jaki jest okres archiwizacji danych przez DOBRA SOJA?

Dane osobowe Klientów przechowywane są przez DOBRA SOJA: 

a)    w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

b)    w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić DOBRA SOJA i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego; 

Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Klient wyraził stosowną zgodę.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes DOBRA SOJA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile Klient wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

DOBRA SOJA dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a)    przetwarzane zgodnie z prawem, 

b)    zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c)    merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Jak możesz się  z nami skontaktować?

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem email: swiece.eteryczne@gmail.com

Co jeszcze?

DOBRA SOJA stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.