Polityka Prywatności

Polityka Prywatności DOBRA SOJA

Informujemy naszych Klientów o przyjętych przez nas zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 

 Administrator danych osobowych

Administratorem Waszych danych osobowych jest Grażyna Mazurek sprzedaż prasy, art. przemysłowych, ul. Iwaszkiewicza 27 55-200 Oława (dalej: DOBRA SOJA)

 Czym są dane osobowe i co właściwie oznacza ich przetwarzanie.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność, którą wykonuje się na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby ich zbierania, podstawy prawne ich przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. 

   DOBRA SOJA przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu w przypadku:

a)    rejestracji Konta w Sklepie, 

b)    składania zamówienia w Sklepie, 

c)    zapisania się do Newslettera 

DOBRA SOJA  przetwarzać dane osobowe takie jak:

 • imię i nazwisko;
 • pseudonim/nazwa użytkownika, 
 • adres email,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • numer konta bankowego – w przypadku konieczności zwrotu pieniędzy za zwrócony Towar

  DOBRA SOJA  przetwarza dane osobowe w celu:
 • umożliwienie kontaktu z DOBRA SOJA, a nam kontaktu z Wami;
 • pozostawienia komentarzy na profilach FACEBOOK, INSTAGRAM –  DOBRA SOJA;
 • dokonywanie zakupów, zwrotów oraz reklamacji w sklepie DOBRA SOJA;

Wasze dane osobowe DOBRA SOJA  przetwarza na podstawie udzielonej przez każdego zgody na ich przetwarzanie. Istotne jest to, że w każdej chwili każdemu Klientowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody, jednak jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego DOBRA SOJA dokonała przed jej wycofaniem. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienci mogą dokonać poprzez wysłanie nam maila na adres: (swiece.eteryczne@gmail.com) Dane osobowe Klientów będą przetwarzane również w celach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. w celach archiwalnych (dowodowych) w związku z zabezpieczeniem informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz  celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 

Komu DOBRA SOJA udostępniać  dane osobowe”

DOBRA SOJA przekazuje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim DOBRA SOJA przewiduje postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a  DOBRA SOJA ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które DOBRA SOJA przetwarza, jako administrator danych osobowych mogą być partnerzy DOBRA SOJA oraz firmy, z którymi współpracuje, tj. obsługa sklepu DOBRA SOJA, obsługa logistyczna – przewoźnicy (InPost, DPD) oraz Tpay,

Do danych osobowych Klientów mogą też mieć dostęp podwykonawcy DOBRA SOJA, w szczególności firma, która świadczy usługę hostingu home.pl, firma księgowa, kancelaria prawna, która świadczy usługi prawne oraz partnerzy współpracujący w zakresie organizowania konkursów i przyznawania nagród.  W szczególności: Dane osobowe Klientom przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta DOBRA SOJA przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom DOBRA SOJA co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Jak długo DOBRA SOJA przetwarza dane osobowe

Czas, przez jaki DOBRA SOJA może przetwarzać dane osobowe Klientów, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania. W Polityce prywatności, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z wyżej wskazanych podstaw prawnych. Dlatego informujemy, że w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgód Klientów, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez tych zgód;

  Jakie przysługują prawa Klientom DOBRA SOJA, związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Klienci mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a DOBRA SOJA jako administrator tych danych odpowiadamy za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawa związane z ochroną danych osobowych Klientów DOBRA SOJA to:

 • dostęp do danych osobowych –prawo dostępu Klientów do swoich danych osobowych, które przechowuje DOBRA SOJA, jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie nam e-maila;
 • zmiana danych osobowych – zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarzamy można dokonać również przez wysłanie maila; 
 • wycofanie zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód Klientów;

Klienci DOBRA SOJA  mogą w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znajdujecie,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym 
  są profilowane dla tego celu, 

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, 
że przysługuje ono np., gdy Klient zauważy, że dane osobowe są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych.

Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

Z prawa do usunięcia danych możecie skorzystać np. gdy  dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez DOBRA SOJA zebrane albo gdy Klient wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Nadto, w przypadku, gdy zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych lub gdy dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. DOBRA SOJA Przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla DOBRA SOJA ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów Klientów, praw i wolności lub te dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Z kolei prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Pytania, wątpliwości i skargi

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie niezwłocznie odpowiedzi. Osoby, których dane osobowe przetwarza DOBRA SOJA mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

A tu wskazujemy podstawy prawne:

a)    Dostęp do danych– art. 15 RODO.

b)    Sprostowanie danych– art. 16 RODO.

c)    Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

d)    Ograniczenie przetwarzania– art. 18 RODO.

e)    Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

f)      Sprzeciw – art. 21 RODO

g)    Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

   Czy wykorzystujemy pliki „cookies”?

W celu poprawy, jakości świadczonych usług, na Stronie internetowej  www.dobrasoja.pl być wykorzystywane pliki typu “cookies”. “Cookies” to mały plik z danymi, zapisywany często na dysku twardym komputera użytkownika przy odwiedzaniu stron internetowych. Plik “cookie” może zawierać różne rodzaje informacji, w tym identyfikator użytkownika, który jest wykorzystywany przez stronę w celu monitorowania odwiedzanych podstron. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z plików typu “cookies” w celu ułatwiania użytkownikom oraz Klientom korzystania ze strony internetowej, ustalania schematów ruchu na stronie oraz w innych podobnych celach. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki typu “cookies”. Jednakże użytkownik może skonfigurować przeglądarkę tak, aby ostrzegała go w przypadku, gdy odwiedzana strona internetowa podejmie próbę przesłania pliku “cookie”, umożliwiając tym samym odmowę zapisania takiego pliku. Pliki “cookie” używane na stronach internetowych, umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy pliki „cookies” w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. „Cookies” pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić, jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy plików „cookies”, aby kontaktować się z użytkownikiem czy Klientem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

Jak możesz się  z nami skontaktować?

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem email: swiece.eteryczne@gmail.com

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.