Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „DOBRA SOJA”

Postanowienia Ogólne

1.1      Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep „DOBRA SOJA”, zawiera najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta w tym również na temat ochrony danych osobowych (dalej: Regulamin)

1.2      Sklep „DOBRA SOJA” działający pod adresem www.dobrasoja.pl działa na zasadach określonych w Regulaminie;

1.3      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Definicje

 • „Dni robocze”– dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • „Formularz rejestracji”– formularz dostępny na stronie internetowej www.dobrasoja.pl umożliwiający utworzenie Konsumentowi własnego Konta;
 • „Formularz zamówienia”– formularz dostępny na stronie internetowej www.dobrasoja.pl umożliwiający złożenie Zamówienia;
 • „Klient”– Kupujący będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 • „Konsument”– osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • „Konto”– oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są m. in. dane osobowe Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach;
 • „Newsletter” – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie, za wyraźną zgodą Usługobiorcy;
 • „Towar”– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 • „Regulamin”– niniejszy regulamin Sklepu;
 • „Sklep”– Sklep internetowy Usługodawcy o nazwie „DOBRA SOJA”, działający pod adresem www.dobrasoja.pl;  
 • „Sprzedawca”– Grażyna Mazurek prowadząca działalność gospodarczą Grażyna Mazurek sprzedaż prasy, art. przemysłowych, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby:, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Iwaszkiewicza27, 55-200 Oława, NIP: 9121018251, REGON: 932086336, adres poczty elektronicznej (e-mail): swiece.eteryczne@gmail.com 
 • „Umowa Sprzedaży” – Umowa Sprzedaży Towaru zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 • „Usługa elektroniczna”– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu;
 • „Kupujący”– osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej; 
 • „Zamówienie”– oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru/Towarów ze Sprzedawcą;

 3 Towary

3.1      Towary oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych;

3.2      Towary sprzedawane w Sklepie mogą się nieznacznie różnić od Towarów, które są prezentowane na zdjęciach, gdyż wszystkie z tych Towarów są wykonywane ręcznie;

3.3      Towarów należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem;

Zamówienia

4.1      Ceny Towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT;

4.2      Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie:

 • cena za Towar (zawierająca podatek VAT);
 • koszty dostawy towaru, według wybranego przewoźnika, wagi Towaru i sposobu dostawy; 

4.3      Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie;

5 Zawarcie Umowy Sprzedaży

5.1      W celu dokonania Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący powinien Towar, który chce kupić dodać do koszyka w Sklepie;

5.2      Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru/przewoźnika oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia;

5.3      Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek;

5.4      Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;

 6 Płatności

6.1      Za złożone Zamówienie można zapłacić w następujący sposób: 

 • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Tpay);
 • płatność przy odbiorze;
 • płatność przelewem bankowym;

6.2      W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych banków oraz płatności Blik;

6.3      Towar zostanie wysłany Kupującemu po zaksięgowaniu płatności. W przypadku braku zaksięgowania płatności na koncie w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie zostanie automatycznie anulowane. W przypadku nieopłacenia zamówienia za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności w przeciągu 60 minut, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

 7 Realizacja Zamówień

7.1      Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Kupującemu Towaru bez wad;

7.2      Koszty dostawy Towaru są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności/ przewoźnika oraz sposobu dostawy zakupionego Towaru i jego wagi;

7.3      Na termin dostawy Towaru składa się czas kompletowania Towaru oraz czas dostawy Towaru przez przewoźnika w sumie 10 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika;

7.4      Zakupione w Sklepie Towary są wysyłane na terenie Polski za pośrednictwem InPost oraz DPD;

 8 Prawo odstąpienia od Umowy/ Zwrot Towaru

8.1      Klient, który jest jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia bez podania jakiejkolwiek przyczyny;

8.2      Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
–          w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;

8.3      Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres: swiece.eteryczne@gmail.com, zawierające formularz zwrotu dostępny na stronie). W przypadku braku spełnienia tego obowiązku tj. niedostarczenie formularza zwrotu, może to znacznie utrudnić dokonanie weryfikacji zwrotu; Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na dole strony, w zakładce zwroty i reklamacje;

8.4      Żeby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.5      W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności za towar (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Towar zwrócony musi zostać doręczony do Sprzedawcy w stanie niepogorszonym i nienoszącym śladów użytkowania. 

8.6      Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu tej samej oryginalnej metody płatności dokonanej przez Konsumenta lub tradycyjnym przelewem bankowym, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztami odesłania Towaru do Sprzedawcy;

8.7      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru; 

8.8      Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Grażyna Mazurek sprzedaż prasy, art. przemysłowych, ul. Iwaszkiewicza 27, 55-200 Oława  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

8.9    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba, że Towar został przesłany omyłkowo, wtedy koszty zwrotu ponosi Sprzedawca; 

8.10    W przypadku omyłki w Zamówieniu, dokonanej z winy Sprzedawcy, Sprzedawca wyśle prawidłowo zamówiony Towar na własny koszt, pokryje również koszty odesłania błędnie wysłanego Towaru lub Sprzedawca sam odbierze Towar. Warunkiem przesłania Towaru jest jego obecność na magazynie. W przypadku braku na magazynie Sprzedawca zwróci Klientowi koszt Towaru wraz z kosztem dostawy.  

 9 Wyjątki od prawa odstąpienia

9.1    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

–           w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. świeca na indywidualne zamówienie);

9.2    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument;

9.3    Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym; 

10 Reklamacje

10.1    W przypadku wystąpienia wady Towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona;

10.2    Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

–           złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;

–           przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

–           żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

–           żądać usunięcia wady;

10.3    W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Klient może użyć również formularza zwrotu, w którym jest punkt na temat określenia wady produktu; 

10.4    Dla oceny wad fizycznych Towaru, Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w Regulaminu tj. swiece.eteryczne@gmail.com;

10.5    Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail: swiece.eteryczne@gmail.com

10.6    Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni; 

11  Rodzaj i zakres usług elektronicznych

11.1     Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 

 • zawieranie Umów Sprzedaży Towaru,
 • prowadzenie Konta w Sklepie,
 • Newsletter 

11.2      Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie;

11.3      Sprzedawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

12 Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

12.1    Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne;

12.2    Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 

–           umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony;

–           umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę;

–          umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony;

12.3    Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;

12.3    Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;

13 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

13.1    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

–          wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter, prowadzenie Konta);

–          Kupujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: swiece.eteryczne@gmail.com

–          Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Kupujący narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia);

13.2    Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

13.3    Sprzedawca i Kupujący mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron;

14  Własność Intelektualna

14.1    Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.dobrasoja.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Grażyna Mazurek sprzedaż prasy, art. przemysłowych, ul. Iwaszkiewicza 27 55-200 Oława, NIP: 9121018251, REGON: 932086336. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.dobrasoja.pl, bez zgody Usługodawcy;

14.2    Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.dobrasoja.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną;

14.3    Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Towarów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.dobrasoja.pl należą do ich właścicieli i są zastrzeżone oraz używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Są one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu użyte są w celach informacyjnych.